Fundacja

PRZETARGIData zamieszczenia: 27.03.2017

Zapytanie ofertowe dotyczące pałacu w Gładyszach 27.03.2017 r. - plik do pobrania (PDF)

Warszawa, 27 marca 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

W lipcu 2017 r. planowane jest rozpoczęcie pierwszego etapu prac budowlanych i konserwatorskich w zakresie odbudowy, przebudowy i rozbudowy oraz zmiany sposobu użytkowania budynku pałacu położonego w miejscowości Gładysze, gmina Wilczęta, woj. warmińsko-mazurskie, z przeznaczeniem na cele mieszkalno-hotelowe i muzealne, z budową drogi wewnętrznej, parkingów i infrastruktury technicznej.

Pierwszy etap prac, będący przedmiotem zapytania ofertowego, obejmuje według kodów CPV:
CPV - 45000000-7 - roboty budowlane w tym:
- roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
- rozbiórkowe
- stabilizację gruntu
- podbicie istniejących fundamentów
- wykonanie podpiwniczenia nowej części budynku
- wykonanie podłoża pod posadzki piwnic i niepodpiwniczonej części budynku
- wykonanie stropów żelbetowych nad piwnicami
stanowiących zamknięcie pierwszego etapu prac stanu "0" budynku pałacu.

Szczegółowe dane odnośnie do przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna (dokumentacja formalna, projekt budowalny, przedmiary etc.) dostępna dla Oferentów w siedzibie Zamawiającego FUNDACJA ODBUDOWY ZABYTKÓW WARMII, ul. Biała 4, 00-895 Warszawa, po uprzednim telefonicznym umówieniu spotkania.
Osoba do kontaktu: Maciej URBAN tel. 22 6203119.
Termin realizacji zadania – III i IV kwartał 2017 roku.


KRYTERIA DOSTĘPU DLA WYKONAWCÓW:

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy w ciągu ostatnich 5 lat wykonali siłami własnymi, w obiektach wpisanych do rejestru zabytków, prace o wartości nie mniejszej niż 2 mln. zł brutto (co najmniej jeden projekt).
2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, zatrudniający osoby posiadające uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w obiektach zabytkowych bez ograniczeń w specjalnościach: architektonicznej i konstrukcyjno- budowlanej, które odbyły co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych zgodnie z § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych.


ZŁOŻONA OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

- Nazwę i adres Oferenta.
- Wartość oferty.
- Tabelę kosztów w oparciu o przedmiar robót.
- Termin ważności oferty.
- Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (patrz Załącznik).
- Dokumenty potwierdzające wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat w obiektach wpisanych do rejestru zabytków prace o wartości nie mniejszej niż 2 mln. zł brutto – referencje/protokół odbioru końcowego.
- Kopie uprawnień (dla kierowników) i dyplomów wraz z zaświadczeniami o odbytej praktyce (dla konserwatora i archeologa).


TERMIN, MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT:

Termin składania ofert upływa w dniu: 28 kwietnia 2017 r.

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
Ofertę składa się w formie pisemnej, w języku polskim wraz z oświadczeniami Oferenta. Wzór oferty oraz oświadczenia są dołączone do niniejszego zapytania.
Oferta powinna:
- zostać opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia
- zawierać adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, NIP, adres e-mail
- zawierać wymagane załączniki
- zawierać wartość oferty, tabelę kosztów w oparciu o przedmiar robót
- zawierać termin ważności oferty nie krótszy niż do 31 lipca 2017 r.
- być podpisana.
Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

OFERTY POWINNY BYĆ ZŁOŻONE ZA POŚREDNICTWEM:

Pocztą lub osobiście na adres FUNDACJA ODBUDOWY ZABYTKÓW WARMII, ul. Biała 4, lok. 23, 00-895 Warszawa (z dopiskiem: Oferta stan „0” Pałacu w Gładyszach);

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów dalszych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Zamawiający informuje, iż warunkiem rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia jest pozytywne zweryfikowanie pod względem wymogów formalnych wniosku Zamawiającego dotyczącego pozyskania środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020 w ramach Działania 6.1 Infrastruktura kultury Poddziałania 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe.


WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NASTĄPI W OPARCIU O NASTĘPUJĄCE KRYTERIA:

1. Cena – 70 %
2. Wartość techniczna – 30 %

Metodologia przyznawania punktów:
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu ofertowym w oparciu o złożoną ofertę na wykonanie w/w prac wg przyznawania punktów procentowych:

Wartość techniczna (30%):
a) Przy ocenie ofert w tym kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę dokonaną przez Oferenta w dołączonym do oferty opracowaniu analizie zamówienia ze wskazaniem problemów i zagrożeń związanych z jego realizacją oraz ewentualne propozycje rozwiązań problemów
b) W ramach tego kryterium punkty (wartość punktową oferty) przyznaje się w następujący sposób:
- Oferty, w której Oferent zawarł kompletny wykaz problemów i zagrożeń związanych z realizacją zamówienia, poparty dokumentacją zdjęciową ukazującą problemy i zagrożenie dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia oraz zaproponował prawidłowy pod względem technicznym i konserwatorskim sposób ich rozwiązania lub zapobieżenie im, otrzyma 30 pkt.
- Oferta, w której Oferent zawarł dostateczny wykaz problemów i zagrożeń związanych z realizacją zamówienia oraz zaproponował dostateczny sposób ich rozwiązania lub zapobieżenia im, otrzyma 20 pkt.
- Oferta, w której Oferent zaproponował wybrakowany wykaz problemów i zagrożeń związanych z realizacją zamówienia lub zaproponował niedostateczny sposób ich rozwiązywania lub zapobieżenia im, otrzyma 10 pkt.
- Oferta w której Oferent nie dołączył opracowania zawierającego informacje odnoszące się do kryterium „wartość techniczna” nie otrzyma punktów.
Maksymalnie 30 pkt.

Suma punktów z kryteriów cena i wartość techniczna daje wartość badanej oferty.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA
Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie Oferenta, którego oferta będzie uznana za najkorzystniejszą, do zawarcia umowy.

PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
- Jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego
- Zostanie złożona po terminie składania ofert
- Oferta nie będzie posiadała wszystkich wymaganych załączników
- Oferent nie będzie spełniał kryteriów dostępu

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od procedury wyboru Oferenta, unieważnienia zapytania, uznania, że postępowanie nie przyniosło oczekiwanego rezultatu bez podania przyczyny i konsekwencji prawnych i finansowych z tego wynikających. Ponadto Zamawiający unieważni postępowania, gdy:
1) Wniosek Zamawiającego o pozyskanie finansowania ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020 w ramach Działania 6.1 Infrastruktura kultury Poddziałania 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe, nie zostanie pozytywne zweryfikowany pod względem wymogów formalnych,
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
3) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

WARUNKI ZMIANY UMOWY
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy za zgodą obu stron.

INFORMACJE DODATKOWE
Oferenci mogą zadawać pytania do przedmiotu zamówienia najpóźniej 3 dni robocze przed zakończeniem terminu składania ofert. Pytania należy składać wyłącznie drogą mailową na adres fundacja@gladysze.pl. Odpowiedzi będą udzielane wyłącznie na podany w zapytaniu adres e-mailowy w ciągu 48 godzin.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zadawania pytań do złożonych ofert. Pytania będą zadawane drogą mailową na wskazany w ofercie adres.OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH

Ja niżej podpisany(a) ……………………………………………………………………………………………………………
oświadczam, że …………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa oferenta) nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru sprzedawcy nieruchomości a Oferentem, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

.......................................... dnia ...........................

……………………………………………………………………………………………
Czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela Oferenta oraz pieczęć firmowa


Zapytanie ofertowe dotyczące pałacu w Gładyszach 27.03.2017 r. - plik do pobrania (PDF)